ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินโครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องกาศ ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดวัน ” ห้ามเผา ” และกำหนด ” เขตควบคุมไฟป่า ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามรายละเอียดดังนี้

Read more