คู่มือประชาชน

 คู่มือประชาชน การคัดแยกขยะมูลฝอย
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขยะมูลฝอยทั่วไป
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 32
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูยฝอยทั่วไป
 คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอดแลเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึึงแก่กรรม)
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลููกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 ตู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
     จดทะเบียนเป็นห้างหุ้งส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิช (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีขอจดทะเบียน
 เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิช (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีขอจดทะเบียน
 จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิช (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีขอจดทะเบียน
 จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่
กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยยแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
และบริษัทมหาชนจำกัด
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด
และบริษัทมหาชนจำกัด
 คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน
 คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 คู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา  39 ทวิ
 คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน
 คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *